Spørsmål (Questions)

Nøkler, Grill, Ventilasjon, Feil / Mangler, Forsikring (Keys, Barbeque, Ventilation, Faults / Errors, Insurance)

Sameiet vedtok på årsmøte i april 2024 at seksjonseiere kan installere egen varmepumpe. Se informasjon under Aktuell info.


Sparebank 1 / Fremtind forsikring 

Sameiet har fra den 25.02.24 skiftet til ny forsikring på vårt sameiet. Polise nummer: 32103614

Forsikring dekker felles bygningsmasse og leiligheter (dører, vinduer, plutselig oppståtte vannskader osv) på eiendom. Den enkelt seksjonseier skal ha sin egen innbo forsikring.

Vi har tilsvarende dekning som i den tidligere forsikring,  med bl.a. skadedyrbekjempelse, rettshjelp og styre ansvar.

Hvis skader på sameiet, skal dette meldes til Styreleder på mail StyretKB6@outlook.com som kontakter Sparebank1 kunderådgiver så fort som mulig. Hvis du har spørsmål til forsikringen kontakt ¨Styreleder

Det er en egenandel på 25.000 pr. skade. Kontakt styret hvis du ønsker en kopi av forsikringers betingelser. 

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Telefon: 91502002, E-post: bedrift@sr-bank.no Nettside: www.sr-bank.no


Hva hvis jeg har mistet eller glemt mine nøkler?

Sameiet har en innlåsingsavtale med Avarn Security som kan låse beboer inn i Kannikbakken 6 og inn i sin egen leilighet. Det stilles krav til at man kan dokumenter seg som eier av bolig.

Døgn telefon (24/7): 992 87 725. 

Beboer blir fakturert 1835 kr for denne tjeneste. For å få nye nøkler, se seksjon nedfor: "Hvordan bestiller jeg flere nøkler"


Nøkkel til sikringsskapet for leiligheter 

Nøkkelen til sikringsskapet for leiligheter, henger på sideveggen ved siden av brannslangen. I skapet har du tilgang til automat- sikringer, strømmåler og strømmåle ID nummer (husk å sjekke at du operer dine egne for din leilighet. 


Hvordan blir jeg kvitt stort avfall / skrot?

Sameiet leier inn 1 til 2 ganger pr år (april/mai & sept/okt) en stor kontainer, hvor beboere kan kaste møbler, madrasser, osv. Tidspunkt sendes ut på mail ca. 1 uke i forkant. Man kan kontakte et privat transport byrå eller Rogaland Gjenvinning på tel. 400 04 090 for egen regning. Hvordan bestiller jeg flere nøkler?

Nøkler bestilles hos vår forretningsfører Bate. Bate vil etterfølgende sende deg en regning for nye nøkler, ca 1000 kr pr nøkkel (både for hoved- og for leilighetsdører). Det tar 1-2 uker å få nye nøkler. Du trenger en nøkkel for å lese av dine spesifikke nr. på ditt sett (unike nr.)
https://bate.no/for-deg/bestill-nokkel


Hvordan bestiller jeg nye adgangs chiper til hoveddøren?

Henvend deg til styre, så vil en i styret programmer en ny adgangs chip. Alle sameiere har har fått tre (3) stk. utlevert når det nye system be installert i 2019. Hvis du ikke har hentet/fått dine, kontakt styret. Ønsker man flere adgangs brikker er pris ca. 500 kr pr stk.


Er det en sekketralle som kan lånes i sameiet?

Ja - kontakt vaktmester eller et av styremedlemmene 


Hvordan kommer jeg i kontakt med vår vaktmester for å rapportere om feil / mangler eller få hjelp?

Se telefon og kontakt nr. på vår vaktmester under "Vaktmester". Et styremedlem skal også informeres om forhold som gjelder KB6. Send en mail enkelt under Styret folder.

Vaktmester vil kunne ta på seg private oppdrag for beboere, men dette skal avtales separat med vaktmester selskapet. 

Styret vil ikke akseptere regninger for oppdrag / reparasjoner i ens private leilighet - beklager. 


Kan jeg grille på min terrasse? 

Ja, det kan du - kun med gas eller elektrisk grill. 

Grilling med grillkull gir mye røyk / sot under opptenning og tennvæsken på grillkull gir ofte høye flammer, og er en stor sjenanse for dine naboer, spesielt de over deg. Husk at gass flasker ikke skal oppbevares i din kjeller bod eller inne i din leilighet, og gassflasker skal kun lagres på din terrasse.
Hva gjør jeg hvis ventilasjon anlegget har stoppet, eller det for varmt eller for kaldt i min leilighet?

(Se oppdatering under Aktuell Info)

Hvis ventilasjons anlegget har stoppet? Ring vaktmester som vil re-sette og starte opp systemet, eller send en mail til styre. 

Hvis det er for varmt eller for kaldt i leiligheten? Så er det en lengre forklaring siden vi har et felles ventilasjonsanlegg som sender luft inn og ut av våre leiligheter. Et nytt anlegg ble installert i 2009 (på taket i 15 etasje). Dette er kun et ventilasjonsanlegg, og har en funksjon for begrenset luft oppvarming og har ikke en luft-kjøle funksjon. 

SIMEX har vedlikeholds kontrakten på systemet, og utfører påkrevd vedlikehold på anlegget årlig (som filter-skifte, smøre-sjekk osv.). Anlegget er programmert til å kjøre på normal drift fra kl.07:00 til 22:00 daglig. Utenfor dette tidspunkt / natten går ventilasjonens anlegget ned på lav hastighet. 

Temperatursettingen vil variere mellom sommer og vinter perioden. Sommerstid er anlegget satt på ca. 20 grad. Celsius (C), og vinterstid blir temperaturen satt opp til ca. 23C. Det betyr dessverre ikke at alle får samme temperatur inn i sin leilighet, da luften typisk vil kjøles ned på sin vei ned / rundt i bygget. SIMEX service sier at det er viktig at man ikke tetter til sine INN blåsningskanaler, da dette skaper undertrykk i din leilighet, og man trekker inn luft utenfra rundt vinduer / terrasse dør / gangen. 

Så hvis det er for varmt i leiligheten, typisk i de øvre etasjer, lukk så mye som mulig for de spjeld som er i din leilighet (uten å tett helt til med håndkleder osv), og heller sett et vindu på gløtt og luft. Er det for kaldt i leiligheten, typisk de nedre etasjer, ikke tett spjeldene her heller, men forsøk å sette noen varmeovner på. Igjen hvis man tetter helt for INN blåsning, skapes det undertrykk i din leilighet, og det trekkes inn kald luft utenfra rundt / under terrasse døren og vinduer. Mange har klagd på at det trekker rundt vinduer / terrasser - en mulig forklaring? 

Vi prøver en test periode (2022-23) hvor vi redusere den tidsinnstilling / perioden hvor anlegget kjører på fult (spesielt vinterstid), og ved at sette hastigheten ned, kan det muligens være enklere for den enkelte leilighet å styre temperaturen i sin leilighet. Ved en lav hastighet har man ikke den store luft- utskiftning i leiligheten som anlegget leverer på høy hastighet, og man kan muligens styre ens romtemperatur bedre. 

Ved høye vindhastigheter / vindkast hender det at anlegget stopper, og kontakt da vaktmester som kan starte opp anlegget igjen. Vaktmester vil kontakte SIMEX hvis det er andre årsaker til at det det stoppet.

Styret er i kontakt med SIMEX for bedre forstå hvordan ventilasjonssystemet best kan fungere for alle, og fint hvis beboere gir styret tilbakemelding (på mail) på hvordan ventilasjonen fungere spesifikt i din leilighet (oppgi hvilken etasje du bor i). 

Vi har opplevd at temperaturen på varmeanlegget har blir satt for høyt, opp mot 26 C, og det klarer ikke systemet og det stopper pga. overopphetning.  


The sections owners approved at the yearly meeting in April 2024, that section owner can install a heatpump, see information under Relevant info


Sparebank 1 / Fremtind Insurance

The condominium has a new insurance from 25.02.24. Insurance nummer: 32103614

The insurance covers common building stock and apartments (door, window, sudden water leaks etc.). The individual section owner myst have own insurance covering private households and belongings in the apartment 

We have coverages with the insurance, including  pests control, assistance for layer, board responibility

Report any claims as soon as possible to to board on e-mail StyretKB6@outlook.com.

All insurance claims shall also be reported to the KB6 board. There is an self payment of NOK 25.000 for each claimed damage. Please contact the board if you want a copy on the insurance policy. 

See contact info to the left. 
What if I lost or have forgotten my keys?

The condominium has a lock-in agreement with Avarn Security which can open up doors in Kannikbakken 6 and into your apartment. There are requirements for documentation as an apartment owner to get access. 

Phone (24/7): 992 87 725.

The apartment owner will be billed 1835 kr for this service. For new keys, see section: "How do I order more keys?"


The key to the apartment fuse cabinet 

The key to the fuse cabinet, is located on the left inside wall next to the fire-hose. Inside the cabinet you have access to your automatic fuses, the electrical counter and the counter ID number (remember to check that you operate your own once.


How do I get rid off large garbage? 

The apartment ownership will 1 to 2 times a year (Apr/may & Sep/Oct) rent a large container, where people can throw away furniture, mattress  electronics etc. Timing will be sent out on e-mail around a week ahead. You can also contact a private company or Rogaland Gjenvinning at ph. 400 04 090 who will collect and dispose for you at own cost.


How do I order more keys?

Keys are ordered through the Bate management contract. It takes 1-2 weeks to get a new key. You will need the unique key numbers to order new keys (see pictures on the left side - for the main- and apartment doors). Bate will send you a bill for the new keys (around 1000 NOK each key). 

https://bate.no/for-you/order-key
How do I get a new entrance chip for the main door?

Please send the Board an e-mail, with name and apartment, and we will program a new chip to you. All apartment owners received 3 new chips when the system was installed in 2019.  Contact the board if you have not picked up your set. If you need more entrance chips, the cost is about 500 kr each.


Is there a trolley in the building I can borrow?

Yes - contact the janitor or one of the board members 


How to I get in touch with our janitor for reporting faults / errors in the building or to get help?

See phone / contact # for our janitor in the main heading. Please inform one of the board members as well concerning KB6. Send an e-mail from the Board folder

The janitor is able to assist you on private apartment issues, however the needs to be agreed with the janitor company

The Board will not accept any bills for services / repairs in you private apartment - sorry. 


Can I barbecue on my terrace?

Yes, you can - however only with gas or electric grills. 

Charcoal barbecue will give a lot of smoke during starting up the charcoal, and the starter fluids / bricks will often give high flames, and will be problematic for your neighbors on sides and above you. Remember, no gas bottles stored in the storage room on the 2nd floor or inside your apartment. Gas bottles shall be stored outside on your terrace


What do I do if the ventilation system has stopped, or it's too hot or too cold in my apartment? 

(See updates under Relevant Info) 

If the ventilation has stopped? Call the janitor to get a system re-set / start-up done, or send an e-mail to the board. 

If it is to cold or to warm in the apartment? It is a longer story as we have a common ventilation system that sends air in and out of our apartments. A new facility was installed in 2009 (on the roof of the 15th floor). This system only has a function for limited air heating and has not an air conditioning function.

SIMEX has the maintenance contract on the system, and performs required maintenance on the system annually (such as filter change, lubrication check, etc.). The facility is programmed to run on normal operation from 07:00 to 22:00 hrs daily. Outside this time / night, the ventilation system goes down at low speed. 

The temperature setting will vary between the summer and winter period. In summer, the plant is set at approx. 20 deg. Celsius (C), and in the winter period the temperature is set up to approx. 23 C. Unfortunately, this does not mean all apartments gets the same temperature into their apartment, as the air will typically cool down on their way down / around in the building. SIMEX service says that it is important that you do not clog your IN-let ventilation ducts, as this creates low-pressure (vacuum) in your apartment, and you can then draw in air from outside around windows / terrace door / hallway. 

So if it is too hot in the apartment, typically on the upper floors, close as much as possible to the dampers / "closing vanes" in the duct (without plugging is completely with towels, etc.), and rather put a window on the open air. If it is too cold in the apartment, typically the lower floors, do not close the dampers here either, but try to put some heaters on. Again, if you close completely for the IN-lets, negative pressure is created in your apartment, and cold air is drawn in from outside around / under the terrace door and windows. Many have complained that it pulls air in around windows / terraces - a possible explanation?

We are running a test period (2022-23) when the plant is running at full capacity (especially in winter), and by slowing down, it may be easier for the individual apartment to control the temperature in their apartment. At a low speed, you do not have the large air exchange in the apartment that the system delivers at high speed, and you can possibly control your temperature better. 

At high wind speeds / gusts, the system may stop, and then contact the janitor who can start up the system again. The janitor will contact SIMEX if there are other reasons why the ventilation has stopped.

The board is in contact with SIMEX to better understand how the ventilation system can best work for everyone, and it is good if residents give the board feedback (by email) on how the ventilation works specifically in your apartment (state which floor you live in). 

We have experienced that the temperature on the heater has been set too high, up to 26 C, and the ventilation system does not manage and it will stop due to overheating.