Aktuell Info (Relevant Info)

Installasjon av varmepumpe

Sameiet vedtok på årsmøte i 2024 at seksjonseiere kan installere egen varmepumpe (aircondition) anlegg. Det er viktig at seksjonseier følger "Krav til varmepumpe installasjon" dokumentet, som ble godkjent i årsmøte. Det betyr at man skal søke og få godkjenning av styret før installasjonen starter, og at den godkjente installatør av varmepumpen følger de krav som sameiet er enig om.  


Forsikrings informasjon - se seksjon under "Spørsmål"


Nye kodelåser er installert på bod-dører i kjeller 

Styret har fått installert nye kodelåser med smekk-lås på begge bod-dører i kjeller. Det er sendt ut egen mail til alle seksjonseiere med den nye koden. Kontakt styret hvis du har behov (glemt) for koden.


Ventilasjons anlegg 

Vi forsøker (m/ SIMEX) å få noe bedre styr på temperaturen i våre leiligheter. Vi har en prøveperiode hvor vi går ned på Høy viftehastighet på ventilasjonsanlegget. Tidligere har ventilasjon kjørt på Høy hastighet fra 07:00 til 22:00 hver dag, og på lav hastighet utenom dette. SIMEX har stilt Høy hastighet nå i perioden 07:00-09:00, og i perioden 15:00-20:00 (når vi typisk lager mat / bader osv) på Høy hastighet, og lavt ellers. Dette håper vi: 1) gjør det mulig å få en bedre effekt av egen oppvarming (da det skiftes ut mindre mengde luft) og 2) kan spare en del av de store strøm omkostninger på ventilasjonsanlegget. 

Vennligts kontakt styret hvis du har noen observasjoner på de nye settinger på ventilasjons anlegget.  


Telia boksen "fryser", TV har ikke noe bilde, bare lyd og navigasjon /fjernkontrol fungere ikke optimalt - HURTIG LØSNING: Ta ut strømmen, vent 2 min og sett strømmen tilbake på den sorte boks. Dette "re-setter" / tilbakestiller Telia boksen, og TV bør fungere igjen som normalt. Hvis ikke,  kontakt Telia. 


Telia installasjon ble ferdiggjort i september 2021

Hvis noen opplever problemer med sin installasjon, primært kontakt Telia, telefon 51 55 84 40 (eller styret).  
Adresse: Madla Amfi, Madlakrossen 5, Hafrsfjord

Telia vil så starte fakturering iht. den nye avtale fra 01.01.2022. Sameiet betaler for faste utgifter for levering av ny fiber instillasjon,  ny TV boks og TV løsning som beskrevet nedenfor. Men mindre du velger flere TV kanaler eller en høyere internett hastighet, skal du ikke få noen ekstra regning fra Telia på den nye løsning. 


Den nye TELIA TV / Internett avtale: 


Telia løsningen er i all enkelhet en grunnpakke for KB6, bestående av en 50 mbit synkron (opp/ned) internett hastighet, og en fast TV pakke på 12 faste kanaler + 5 poeng for valgfrie kanaler. Den enkelte beboer kan oppgrader internett hastighet opp til 1000 mbit/s og alle de ekstra kanaler som Telia nå tilbyr (for beboers ekstra kost). Telia har også en utmerket Telia Play App (Apple and Android) løsning, som gjøre at beboere kan ta med TV på reise, også i utlandet. (EU)


Viktig / nyttig informasjon om oppladning av el. sykkel og mobil utstyr

Å lade opp batterier er blitt en del av vår hverdag, og nedenfor er en artikkel til hvordan man best gjør dette i sitt hjem. Elektriske sykkel batterier bør ikke lades opp i leiligheten, da de inneholder mye energi, og at disse lades opp i sykkel bod eller i garasjen.  

Installation of Heatpump

The section owners decided at the 2024 annual meeting that section owners can install heat pump (air condition). It is important that the section owner follows the "Requirements for heat pump installation" document. This means that you must apply and get approval from the board before installation starts, and that the approved company of the heat pump follows the requirements agreed in the annual meeting.. 


Insurance information - see section under "Questions"


New code locks have been installed on the doors to the storage areas.

New code-locks have been installed on both the doors to the storage areas. An seperate e-mail has been sent out to owners with the code to the locks. Contact the board if you need (forgotten) the code.


Ventilation systems 

We are trying (together w/ SIMEX) to get a better handle on the temperature in our apartments. We have a trial period where we reduce the fan speed on the ventilation system from High to Low speed.  In the past, the ventilation has run at High speed from 07:00 to 22:00 daily, and at Low speed outside of this. SIMEX has set the fan speed in the period 07:00-09:00, and in the period 15:00-20:00 (when we typically cook / bathe etc) to High, and at Low speed outside of this. This may: 1) make it possible to get a better effect from own heating (as less air is replaced) and 2) can save some of the large electricity costs on the ventilation system.

Please contact the board if you have any observations on the ventilation fan settings.


‎The black Telia box is "frozen" and the TV / navigation / remote does not work - QUICK SOLUTION: Take out the power cord, wait 2 min, and insert the power cable again. This will re-set the Telia box, and your TV should work normal again.  If not, contact Telia. 


The Telia Installation was completed in September 2021

If you experience any problems with the new installation,  please contact Telia, phone 51 55 84 40 (or the Board).
Address: Madla Amfi, Madlakrossen 5, Hafrsfjord

Telia will start charging out according to the new contract from 01.01.2022. The apartment co-ownership pays for all fixed cost for the new fiber installation and the TV / Internet box as described below. Unless you select more TV channels or a higher internet speed, you should not receive any bills from Telia on the basic installation and delivery of services. 
The new TELIA TV / Internett agreement:


The Telia solution the basic package for KB6, consisting of a 50 mbit synchron (up/down) internet speed, and a TV package with 12 fixed channels + 5 point for optional channels. The apartment owner can upgrade the internet speed to up to 1000 mbit/s and all the additional channels that Telia offers (for the resident's extra cost). Telia also has an excellent Telia Play App (Apple & Android) solution, which allows residents to take the TV on travel, also abroad (EU)


Important / useful information concerning battery charging for electrical bikes and mobile equipment

Charging batteries has become part of our everyday life, and below is an article on how best to do this in your own home. Electrical bicycle batteries should not be charged in the apartment, as they contain a lot of energy and that these are charged in the bicycle storage or in the garage. 

See article (in Norwegian below)