Brann Instruks

Fire Instruction

Brann Instruks Kannikbakken 6: 

Ved brann ring brannvesenets nødnummer: 110. 

Prøv å slukke brannen selv hvis den er liten, men hvis det ikke går forlat leiligheten umiddelbart. Lukk alle dører, og gå rolig ned til bakkenivå. Aktiver brannalarmen ved heisdøren i 3. etasje. Møt brannvesenet når de kommer til stedet.  

Ved brann er det normalt sikrest å rømme ut og ned til bakkenivå. Ikke benytt heis, og benytt en av de to trappenedganger. Sekundært løsning er å oppholde seg i egen seksjon/leilighet - forutsatt at det ikke er der det brenner. Alle leiligheter har nødutgang via balkong (balkong skillevegger kan enkelt sparkes ut). Alle leiligheter skal ha lovpliktige røkvarslere, og røykvarsleren bør sjekkes / renses med jevne mellomrom. 

Husk at røykvarslere også forringes med årene, og bør derfor skiftes helt ut hvert 10 år. Batteri bør skiftes minst 1 gang i året. Alle bør gjøre seg kjent med sitt pulver brannslukker apparat. 

Det er en brannslange i korridoren i hver etasje. Gjør deg kjent med hvordan brannslangen virker.  Branndører, dører inn til trapperom og andre dører som står på dørpumpe må aldri sperres opp eller låses.  Gi beskjed til vaktmester hvis slike dører ikke lukker tilstrekkelig. Dører med brannskillebegrensende funksjon er der for å sikre at brann og røyk ikke spres i bygget, og det er ytterst viktig at disse opprettholder sin funksjon til alle tider.  

Møteplass for beboerne i Sameiet Kannikbakken 6 er parkeringsplassen utenfor Nordea banken.

Fire Instruction for Kannikbakken 6

In case of a fire, call the fire department on emergency #: 110

Try to extinguish the fire yourself if it is small, but if it does not work, leave the apartment immediately. Close all doors, and calmly descend to ground level. Activate the fire alarm next to the elevator door on the 3rd floor. Meet the fire department when they arrive at the building.

In the case of a fire, it is normally safest to escape out and down to the ground level. Do not use the elevator and use one of the two staircases. A secondary solution is to stay in your own section/apartment - provided that it is not where it burns. All apartments have emergency exit via the balcony (balcony partitions can be easily kicked out). All apartments must have statutory smoke detectors, and the smoke detector should be checked at regular intervals.

Remember that smoke detectors also deteriorate over the years, and should therefore be completely replaced every 10 years. Battery should be replaced yearly. Everyone should familiarize themselves with their powder fire extinguisher.

There is a fire hoses in the corridors at every floor. Familiarize yourself with how the firehose works. Fire doors, doors to stair cases and other doors that have a door closing pump installed,  must never be forced open or locked. Notify the janitor if the doors do not close sufficiently. Most of the doors in the building are firedoors, which will reduce / limited the speed a fire or smoke is spreading land to limited the risk of fire and smoke is spreading oin the building. It is extremely important the firedoors maintain their function at all times.

The emergency meeting place for the residents in Kannikbakken 6 is the parking lot outside Nordea bank.